Gypsy Bar

Фотоотчет Алматы Gypsy Bar от 25 марта 2016, Алматы, ул. Желтоксан, 148, фотограф: Светличный Никита